TO ALTERNATIVER: Slik kan det bli der de to Mjøsbrualternativene er tenkt ilandført i Biri. Øverst det nordlige alternativet, omtren der brua er i dag og nederst det sørlige ved Skulhusodden. Illustrasjon.: Nye Veier AS.

OA: 14 eiendommer kan rammes

BIRI: Forrige uke fikk Smedmoen, Skulhus og Unset Grunneierlag presentert konsekvensene hvis en ny Mjøsbru fra Møkkvika på Moelven siden  skulle komme i land på Skulhusodden i Biri.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Som tidligere skrevet på biri.no, det er to alternativer for den nye Mjøsbrua, ifølge Nye Veier AS, ett alternativ er ny bru tett ved den gamle, et annet og sørligere alternativ er at ny bru kommer i land ved Skulhusodden. Tidligere har det blitt hevdet at det sørlige alternativet vil bli atskillig dyrere enn det nordre alternativet langsetter brua som står der idag.

LEDER: Harald Monsen, prosjektleder i planavdelingen hos Nye Veier AS.(Arkivfoto)

Sørlige
– Nå viser det seg at vi klarer begge alternativene til omtrent samme pris, sier Harald Monsen i Nye Veier AS, – og at det ved Skulhusodden er tenkt etablert et planskilt kryss for E6 og Rv.4. Da vil jo strekningen fra Skulhusodden og fram til dagens E6 bli nettopp E6, sier han til biri.no. Og så langt biri.no erfarer, er det også tenkt senket fart over brua, hvor enn den måtte komme. Det snakkes om en fartsgrense helt ned i 80 km. Dette for å spare mest mulig av landskapet rundt bruinnløpet. Ny bru ved Skulhusodden vil være ca 1 km sør for eksisterende bru, og Rv vil da i krysset løftes over E6, med det til følge at også lokalveien må endres noe, og dagens bru vi ligge der for gående, syklende og annen lett motorferdsel. Og ikke minst være en ekstra beredskap for utrykningskjøretøy, så langt vi forstår Harald Monsen i Nye Veier AS.

Nordlige
Velges det nordlige alternativet, vil det som tidligere skrevet bli ny bru rundt 50 meter sør for «gamlebrua», også her vil Rv.4 løftes over E6 i krysset, Eriksrudvegen må legges noe om, og E6 traseen gjennom Moelv blir som i dag. – Dette er ganske likt det vi tidligere har presentert, sier Harald Monsen, – så ingenting av dette er særlig nytt. Disse to forslagene oversendes kommunene (Ringsaker og Gjøvik) i juni i år. Og vil etter hvert bli lagt ut til høring, håper han. – Det vil i hvert fall være vårt forslag. Samtidig beroliger han fortsatt de som er opptatt av Fjordheim og odden rundt galleriet. – Noe bru ilandført der er nok ute av bildet. Når man i det hele tatt kan begynne med ny bru og traseen Moelv-Roterud, det tør ikke Monsen å ha noen mening om. – Mye er opp til kommunene og når de får behandlet dette, konkluderer han.

14 eiendommer berørt
I følge Oppland Arbeiderblad (OA) vil alt dette gå utover mange eiendommer i Biri. Jørgen Erik Galtestad, som er leder i Smedmoen, Skulhus og Unset Grunneierlag sier til avisen at hele 14 eiendommer kan forsvinne uansett løsning. – Fire fritidseiendommer, ett gårdsbruk og resten bolighus må vike hvis Skulhusodden-alternativet velges, sier han til OA. Velger man det nordlige alternativet, vil to nye eneboliger i tillegg til de fem som allerede er kjøpt opp av Statens Vegvesen, gå tapt, sier han til OA. – Blant disse er to gårdsbruk der driften vil bli berørt.