HER SKAL DET GRAVES: På dette området skal detb graves i sommer, nytt VA-anlegg skal på plass, fortau skal fornyes og trær skal plantes.

Nå skal det graves i Biri

BIRI: Deler av vann- og avløpsnettet i Biri er fra tidlig 1980-tallet, og Gjøvik kommune  inviterer nå til anbudskonkurranse for å nytt vann- og avløpsanlegg i sentrum.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

VA- ANLEGG: Sergio Penades i Gjøvik kommune sier at deler av VA-anleggene i Biri er fra 1980 og må byttes ut.

– Entreprisen omfatter diverse tiltak for å fornye gammelt VA-anlegg i Birivegen, sier Sergio Penades i Gjøvik kommune. – Eksisterende VA-anlegg er fra 1980. Det ønskes også å øke kapasiteten på VA-nettverk grunnet forventet økt bebyggelse, presiserer han. Fristen for å levere anbud er i slutten av april.

– Vi regner med å sette i gang i juli, da er det erfaringsmessig minst trafikk i sentrum, hevder Penades, – forhåpentligvis er arbeidet ferdig før telen kommer, det vil si en eller annen gang i oktober.

Det hele har en kostnadsramme på rundt 15 millioner kroner, og gjelder deler av Birivegen og Gunnar Kalrastens vei. – Tiltaket er gitt ett-trinns byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, sier Sergio Penades til biri.no.

Ut i fra anbudsspesifikasjonene biri.no har fått tak i, innbefatter oppdraget også asfaltering av parkeringsområde, rydding med asfaltering og fornyelse av fortau både på Birivegen og Gunnar Kalrastens veg, samt rydding, såing av gress og beplantning av planter og trær hvor dette er nødvendig.

– Det tas selvfølgelig forbehold om gjennomføring av prosjektet mht. tilgjengelige bevilgninger samt endelige offentlige beslutninger avslutter Penades. – Derfor vil deltakerne i konkurransen ikke ha krav på erstatning for kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader som deltakerne er påført som følge av konkurransen.