Sikret tilgang til Vismunda

BIRI: Reguleringsplan for Vismunda næringspark ble vedtatt i kommunestyret i forrige uke. – En omfattende plan, og viktig for videre industrietablering på Biri, som igjen vil skape arbeidsplasser, og økt bosetting med de ringvirkninger det fører med seg, sier Magnar Linnerud (AP).

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Samtidig sier han at Biri Arbeiderlag var særdeles opptatt av å sikre tilgang til elva for Biris befolkning. Derfor foreslo Linnerud på nevnte kommunestyremøte at ca. 1000 meter langs elva fra bruen og oppover skulle avsettes for tur- og fritidsformål.- Basert på innspill i åpent møte er det åpnet for å tilrettelegge for tursti langs skråningen nord for område KBA1 og 2. Forslag på følgende tilføyelse: Samt område BAA1. Tilgangen til turstien på område BAA, sikres med trygg passasje over Krakebergveien, står det i sakspapirene. Linnerud forteller at dette ble godkjent med 37 mot 1 stemme.

Åpnes for handel
Totalt er det 15.000 m2 bruksareal med industrianlegg og næringsbygg som nå er vedtatt regulert. – Området avsettes til formål næringsbebyggelse for etablering av lettere industri, kontor, lager, logistikk, produksjon, verksted og håndverksbedrifter, står det i reguleringsplanen. Det er også åpnet for noe handel, avgrenset til maksimalt 3000m2 salgsareal for plasskrevende varehandel, som er i direkte

tilknytning til øvrig virksomhet i området. Plasskrevende varehandel er handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning, er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler

Det er Gjøvik kommune som skal stå for salget av næringstomter til interesserte bedrifter og industriforetak.

Plangrepet
Det er utarbeidet et planforslag som i hovedsak er i tråd med kommuneplanens arealdel. Området avsettes til formål næringsbebyggelse for etablering av lettere industri, kontor, lager, logistikk, produksjon, verksted og håndverksbedrifter. Det er også åpnet for noe handel avgrenset til maksimalt 3000 m2 salgsareal for plasskrevende varehandel, som er i direkte tilknytning til øvrig virksomhet i området. I tillegg skal grusressursen i området utvinnes før området kan tas i bruk til næring. Grusressursen og fjell skal tas ut og benyttes til planering av næringsområdet. Det etableres adkomst via nytt kryss fra Kragebergvegen inn til næringsområdet. Nytt kryss ligger nord for dagens avkjørsel, og er trukket så langt bort fra skoleområdet som mulig ut ifra terrenget i området. Eksisterende avkjørsel fjernes etter at nytt kryss er etablert. For å lette fremkommeligheten for store kjøretøy inn til planområdet, skal Kragebergvegen breddeutvides fra rundkjøringen og frem til eksisterende snuplass som ligger på østsiden av Kragebergvegen ved Biri ungdomsskole. Utvidelsen av Kragebergvegen vil skje mot vest dvs. mot næringsområdet og Vismunda

I de omkringliggende områdene er det regulert blågrønnstruktur, LNFR-område, vassdrag med tilhørende kantsoner, turveg, deponi for gravemasser fra området og ulike hensynssoner. Gjøvik kommune skal tilby regulerte næringseiendommer. Det er planlagt et næringsområde som utnytter areal avsatt i kommuneplanen på en mest mulig effektiv måte. Næringsområdet er prosjektert som to sammenhengende flater henholdsvis NÆ1 og KBA1/2. Dette skaper mest mulig fleksibilitet med tanke på fremtidig etablering av næringsvirksomheter med ulike plassbehov. Næringsområdet er lagt på terrenghøyder slik at flom fra Vismunda unngås.

Næringsområdet
Det tillates oppført bebyggelse som skal benyttes til næringsvirksomhet herunder lettere industri, lager, logistikk- og håndverksbedrifter, verksted og annen type lignende type næring med tilhørende kontorer. Med lettere industri menes industrivirksomheter som ikke er til vesentlig ulempe for de omkringliggende boligområdene, skole- og barnehageområdet, med støy, utslipp og forurensning. Brann- og eksplosjonsfarlig industri tillates heller ikke anlagt i planområdet. Det tillates også forretningsvirksomhet begrenset til plasskrevende varegrupper innenfor områdene KBA1-2. Det er satt en størrelsesbegrensning på maksimalt 3000 m2 salgsareal for dette. Plasskrevende varehandel er handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning, er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler. Planforslaget forutsetter ikke at noe av eksisterende bebyggelse skal rives. Eksisterende næringsbebyggelse innenfor NÆ1 kan videreføres, men kan også byttes ut med annen bebyggelse om det blir aktuelt.

Kommunedirektøren mente planforslaget var godt gjennomarbeidet, at utredningsplikten var oppfylt og at planmaterialet var et egnet beslutningsgrunnlag. Innsigelser til planforslaget er nå imøtekommet gjennom tilleggsutredning og justeringer i planforslaget. – Planforslaget bygger videre på føringer fra kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt den strategiske tiltaksplanen for Biri, skriver kommunedirektøren og anbefalte derfor godkjenning av planforslaget for Vismunda næringspark. Noe kommunestyret i Gjøvik sluttet seg til.

Hele detaljreguleringsplanen kan du lese her.