BIRI BARNEHAGE: På tomta til gamle Biri Barnehage kan det snart komme 12-16 boenheter fordelt på fire hus. Det avgjøres i kommunestyremøtet torsdag denne uken.

Kan bli mange leiligheter

BIRI: Gjøvik kommune og Gjøvik Boligstiftelse igangsetter prosjekt «leie-før-eie» på tomta der tidligere Biri Barnehage er. Dette ble torsdag vedtatt i utvalg for helse, omsorg og velferd.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Videre i vedtaket står det at tomta der tidligere Biri Barnehage er overføres Gjøvik Boligstiftelse vederlagsfritt fra Gjøvik kommune. Gjøvik Boligstiftelse dekker alle kostnader knyttet til riving av eksisterende boligmasse samt investeringer for å gjøre området klart for bygging.

– Gjøvik kommune har et ønske om å beholde og tiltrekke seg yngre familier i etableringsfasen. «Leie-før-eie» kan for noen være et alternativ til å etablere seg i nærliggende kommuner hvor boligprisene er lavere. Det er også et viktig tiltak for å redusere antallet barnefamilier som blir boende i leide boliger over tid, sier leder av boligstifyelsen, Morten Korslund.

Konseptet «leie-før-eie» skjer gjennom inngåelse av kontrakt mellom Gjøvik Boligstiftelse (GBS) og den enkelte. Denne fastsetter at beboer leier boligen i 5 år, med en opsjon på kjøp ved utløpet av perioden til en pris som fastsattes ved inngåelse av kontrakten. Leiekontrakten inneholder i tillegg til husleie, et sparebeløp hver måned. – For Biris vedkommende kan dette dreie seg om 2200 kroner i måneden, fortsetter Korslund, –  Boligene som planlegges er på 85m2 med 3 soverom. Husleie vil da bli:
Månedlig husleie 13 400 kroner
Sparebeløp 2 200 kroner
Sameie kostnad 400 kroner
Sum innbetaling pr måned 16 000 kroner

DAGLIG LEDER: Morten Korslund er daglig leder i Gjøvik Boligstiftelse.

I saksframlegget til kommunedirektøren nevnes det at da vil beboer ha spart opp en egenkapital på opptil 200.000 kroner. (I dette tilfellet 132.000 kroner). Sparebeløpet settes på sperret konto i beboers navn og man vil, hvis kriteriene er tilstede, kunne benytte BSU-ordningen. Det er i tillegg en forventning om at boligene vil ha en verdistigning i 5 års perioden, slik at beboer ved kjøpstidspunktet har egenkapital som vil kunne tilfredsstille bankers krav i forbindelse med lån. Den enkelte kan også ha mulighet til å søke startlån gjennom Husbankens ordninger. I beregningene er det forutsatt en årlig prisvekst på boliger med 2%.

– Det er foreløpig planlagt 12 boenheter på eiendommen, lokalisert som 3 firemannsboliger, der hver boenhet har 3 soverom, sier Korslund videre, – utnyttelsesgraden vil bli vurdert ytterligere med tanke på muligheten til å øke til 16 boenheter. Boliger for funksjonshemmede og enslige er også etterspurt, og dette kan vurderes i en fjerde firemannsbolig. Anleggskostnadene for hver boenhet vil da også kunne reduseres noe, og det er grunn til å anta at jo flere boenheter som skal bygges, jo bedre pristilbud vil man kunne oppnå hos entreprenørene, mener han og er samtidig tydelig på at dette så langt er foreløpige tall. – Mye her er antagelser enda, det er mange momenter som er usikre, i forhold til anbud som kommer inn, og hvilke priser vi får, bare for å nevne noe. Han mener likevel at et prislapp på boligen kan ligge på rundt 3,1 millioner kroner. – Men alt henger litt i løse luften noen dager til, innrømmer Korslund, – for dette skal behandles i formannskapet onsdag og eventuelt vedtas i kommunestyret torsdag.

– Prosjektet på eiendommen gamle Biri Barnehage er er likevel spennende og vil støtte opp under stedsutvikling Biri, avslutter Korslund, –  Gjøvik kommune satser aktivt på området med ny barnehage og skole. Infrastruktur oppgraderes med nye E6 Moelv-Øyer. I tillegg er Sykehuset Innlandet HF igang med planlegging av nytt storsykehus lokalisert i Moelv. Jeg tror mange unge etter hvert vil bosette seg på Biri.