MYE FOLK: I underkant av hundre hadde møtt frempå Honne  for å høre om planene.

Nye veier «slapp katta ut av sekken» før Biri-møtet

BIRI: Flere uttrykte forbauselse over at Nye veier samme dag som grunneierlaget for Smedmoen, Skulhus og Unset hadde invitert til et informasjonsmøte på Honne, gikk ut med sin anbefaling om en ny bru som ville ende på Skulhusodden, og ikke en parallell med dages bru.

EINAR LYNGAR
Tekst og foto

Før møtet på Honne var det delte meninger om hvor den nye brua burde ende. Havner den på Skulhusodden slik Nye veger nå har anbefalt, vil det føre til store inngrep for mange eiendommer, mens det på Moelvsida ikke er nødvendig å rive så mye som en utedass, bemerket noen av de fremmøtte vi snakket med.

Samtidig er det to parter i saken. Dersom det skal bygges en parallell bru vil mange boliger over Putten-tunnelen på Moelv-sida måtte rives, og kostnadene vil bli omtrent de samme.

(Teksten fortsetter under annonsen)

Da det for seks år siden ble holdt et møte om den nye Mjøsbrua på Moelv herredshus, var daværende ordfører Bjørn Iddberg der og talte varmt for et sørlig alternativ, som ville ende et sted mellom Fjordheim og Skulhusodden. Dette ville føre til to minutter kortere reisetid fra den andre siden til Gjøvik hevdet han, og fikk endel latter for dette argumentet den gang. Når vi i dag vet at det blir bygget et Fylkessykehus i Moskogen, vil dette føre til to minutter raskere kjøretid til sykehuset for de som bor på Gjøvik, som kan være et vektig argument når sekundene teller.

LEDER: Leder i Smedmoen, Skulhus og Unset grunneierlag, Jørgen Galtestad.

Harald Monsen fra Nye veier, som har hatt ansvar for utredningen for de ulike broalternativer, samt for Rv4 fra Hunndalen til den nye Mjøsbrua, orienterte og forklarte at det er mange hensyn å ta. Det har lenge vært gjort grunnundersøkelser av bunnen på linjene som kan være aktuelle på det sørlige broalternativet som de nå går inn for. Lengden på den nye brua vil bli et sted mellom 17-1800 meter, og siden det er dypere og mer mudder her enn der brua ligger i dag, er det viktig at brua gjøres så kort som mulig, forklarte Monsen.

Han fortalte at det lenge har vært et ønske om å bygge en trebru, ikke minst fordi Moelven limtre ligger et steinkast fra der brua starter. Dette alternativet er vi nå gått bort fra, på grunn av grunnforholdene, sa han.

SØRLIG ALTERNATIV: Harald Monsen fra Nye veier anbefaler det sørlige alternativet.

Han fortalte også at dagens bru vil bli beholdt, og kan brukes i hundre år om det blir lettere trafikk på den. Han tenker da på gående, syklister og muligens til  traktorer.

Monsen fortalte også at de ved påsketider ville være ferdig med grunnundersøkelser på den nye RV4 fra brua til Hunndalen. Om det blir en tunnel i Gjøvik for å avlaste trafikken, er det ikke tatt noen avgjørelse på, da dette er et større økonomisk løft. Etter påske går de derfor over i konseptfasen, og er et skritt nærmere. For Mjøsbrua er det ikke noen tidsplan enda, men nå legges planene ut for høring i noen måneder, og saksbehandler Anna Ekrem fra Gjøvik kommune anbefalte at folk sa sin mening, både om brua og nye Rv 4, noe som vil gi et best mulig resultat. Hun var også klar over at et sørlig broalternativ vil føre til en rekke ulemper for de som bor ved Smedmoen, og dette var ting de måtte se nøye på, forsikret hun.

KLARE MENINGER: Rolf Grothe og Per Arne Hauglien hadde klare meninger om planene.

Både Monsen og Ekrem understreker at nå starter den offentlige prosessen, og vi skal være lydhøre, sier de. Totalrammen for en ny bro ligger på rundt 4 milliarder, og tenker man hele strekningen fra Moelv til Roterud må man legge på et par milliarder. Monsen sier til Biri.no at han håper at reguleringsplanen for denne strekningen er klar første halvår 2025. Et annet viktig argument er at broa må være ferdig den dagen Mjøssykehuset åpner. Når dette skjer, er også uvisst, men det siste er at det kan stå klart i 2032.

BIRISIDEN: Sånn vil det se ut der brua kommer inn på Birisiden