BEBOERE: Beboerne langs Øverbygdsvegen er bekymret. Fra venstre: Leif Aanerud, Kjersti Fjeldstad Hagen, Toril Fjeldstad Hagen, Tor Arne Folkestad, Gerd Aanerud, Eskild Nordhagen, Frøydis Tengelsen, Live Tengelsen og Roar Gutubakken. Jarle Hillestad var ikke tilstede da bildet ble tatt. De ser fram til informasjonsmøtet onsdag 13. mars kl. 17.00 på Biri Ungdomsskole.

– Vi er bekymret

BIRI: Som tidligere skrevet på biri.no så planlegges det et massemottak ved gården Kluke i Biri. Dette mener beboerne langs Øverbygdsvegen ikke er godt nok utredet, og savner en konsekvensanalyse fra utbyggernes side, Gjøvik kommune og konsulentselskapet Envidan spesielt. – Beboerne har ikke blitt kontaktet, kun de som grenser til eiendommen, sier beboerne.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Vi er skuffet over at ikke alle beboerne langs Øverbygdsvegen har blitt kontaktet og har fått de nødvendige dokumenter i sakens anledning denne gangen heller, sier Jarle Hillestad, en av beboerne biri.no har snakket med, og sikter til deres forsøk på å komme Gjøvik kommune i tale. – Når vi nok en gang blir orientert via naboer føler vi at vi ikke blir tatt alvorlig, et ønsket som forøvrig ble sterkt framhevet i vårt forrige innspill til denne saken.

Informasjonsmøte
Beboerne, for det meste fra Biriveien og opp gjennom Oladalen i Biri, savner altså en konstruktiv og åpen dialog med kommunen. De hevder å ha bedt om et informasjonsmøte før høringsfristen går ut ved en tidligere anledning, – nå skjer dette, sier Hillestad, noen få har blitt invitert til et slikt møte, men ikke alle berørte, blir vi fortalt. – Men vi har kopiert opp og sendt til alle langs vegen her, sier han videre. Møtet vil finne sted i auditoriet på Biri Ungdomsskole allerede i morgen, onsdag 13. mars kl 17.00.

30 turer om dagen
– I utgangspunktet skulle perioden det tar å fylle massemottaket strekke seg over 10 år, nå leser vi at det vurderes en periode på 30 år for å fylle de 290.000 kubikkmeterne uttaket er estimert å ha plass til. Det blir utrolige mange lastebillass som skal kjøre gjennom grenda her, sier beboerne og tror at det da vil dreie seg om lastebiler med hengere. – det må man for å få økonomi i det. De antar at det kan dreie seg om 15-16 biler om dagen. – Som skal kjøre til og fra, altså over 30 turer om dagen. Derfor er bekymringen for støv, støy og transport stor. – På den måten blir vi nærmest innestengt, vi kan jo verken gå eller sykle langs Øverbygdsvegen. Noen gang- eller sykkelsti finnes ikke, og vi kan heller ikke se at det er planlagt noen avbøtende tiltak, sukker beboerne biri.no møtte.

MASSEMOTTAK: Skjermdump fra 3D-modell som viser landskapet lokalt ved massemottaket. Planområdet har rød flate. Illustrasjon: Gjøvik kommune.

Trafikkfarlig
Leser man sakspapirene, kan man se at Gjøvik kommune i sin risiko- og sårbarhetsanalyse vurderer sjansen for ulykker som ganske stor, likevel vurderes det som ikke samfunnsmessige konsekvenser. – Hvordan kan man skrive det? spør beboerne, – hvis det skulle skje en dødsulykke på grunn av all trafikken, må vel det vurderes som en samfunnsmessig konsekvens? De mener at veien er trang nok som den er, og at blant annet Sentralsvingen er et svakt punkt med bare litt over 5 meters bredde. – De store lastebilene har en bredde på 2,60 m, sier Leif Aanerud, – en buss er gjerne 2,55 meter bred. Hvis disse møtes sier det seg selv at det blir for trangt. Og glem ikke vinteren, da er det ofte glatt i Sentralsvingen, hevder han, – ikke moro hvis en henger for sleng da. Utover bekymring for egen sikkerhet langs vegen nevnes også gravfølger og trafikk til og fra Biri kirke. – Og der er det jammen uoversiktlig nok fra før, sukkes det.

Naboforhold og økonomi
Beboerne understreker at de ikke er ute etter å ta de som vil tjene penger på dette og heller ikke er motstandere av massemottaket. – Som naboer ønsker vi selvfølgelig å fortsette med det gode forholdet til Kluke. Vi er derfor glade for at Håvard Schiager som er driver av Kluke gård har uttalt at han er opptatt av å ha et godt forhold til sine naboer og ønsker en åpen og konstruktiv dialog, er beboerne enige om. Men med de støy, støv og transportutfordringene prosjektet innebærer ser beboerne i Oladalen også økonomiske utfordringer. – Mange av oss   er i en aldersgruppe der vi i løpet av de neste 10 – 30 årene vil måtte flytte fra boligene våre. Det vil derved være aktuelt med salg eller overdragelse av boligene, sier Hillestad. – Vi antar at verdien av eiendommene vil bli redusert som følge av den økte tungtrafikken og derved forringelse av bomiljøet. Området vil med stor sannsynlighet framstå som mindre attraktivt å bo i.  Dette innebærer et økonomisk tap som vi og/eller våre etterkommere vil måtte ta, hevder han.

Bru over Vismunda
Dette og mye mer ble sagt om massemottaket. Beboerne vil nok en gang understreke at de ikke er negative til prosjektet, men at de rett og slett ønsker å bli tatt hensyn til, og at Gjøvik kommune og utbyggere ser problemene og utfordringene som ligger der, og er villig til å finne såkalte avbøtende tiltak. Mange løsninger nevnes, men det er særlig en løsning som vil gjøre alt mye enklere: – Vi har også hørt snakk om at man alternativt har vurdert å anlegge en vei fra industriområdet  nede ved Vismunda, sier Hillestad og beboerne, – da med bru over Vismunda og veg videre opp langs elva til massedeponiet.  De har forståelse for at kostnadene ved anleggelse av en slik vei vil være betydelige, men som det blir sagt, –  dersom virksomheten skulle strekke seg over hele 30 år vil avskrivingskostnadene bli redusert med 2/30 eller 6,7% pr år! I tillegg ville da det aller meste av negative konsekvenser for beboelsesområdene lang Øverbygdsveien falle bort. – Vi har derfor et sterkt ønske om at dette alternativet vurderes seriøst i et 30 års perspektiv, sier Jarle Hillestad til slutt og oppfordrer alle som er interessert i saken til å møte opp på onsdagens informasjonsmøte på ungdomsskolen.