UTE TIL HØRING: Her ved Kluke er masseuttaket tenkt. Planforslaget er nå ute til høring. Foto: 1881.no.

Massemottak på Kluke

BIRI: Gjøvik kommune, ved utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester, vedtok 1. februar å legge forslag om masseuttak ut på høring og offentlig ettersyn. Masseuttaket er tenkt å ligge på gardsbruket Kluke i Biri.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Planområdet er på ca. 42 daa, og ligger på gardsbruket Kluke, ca. 2 km vest for Biri langs ved Øverbygdsvegen (fv. 2420). Planområdet er i hovedsak del av gnr. 134, bnr. 1, og grunneier er Håvard Schiager, kan man lese av sakspapirene.

Driftsfasen for mottaket anslås til 10 år fra vedtaket av planen er gjort, opplyser kommunen og lover at det ikke skal knuses stein innenfor planområdet.

MASSEMOTTAK: Skjermdump fra 3D-modell som viser landskapet lokalt ved massemottaket. Planområdet har rød flate. Illustrasjon: Gjøvik kommune

Mottaksområdet er en del av en ravine med kapasitet til mottak av opptil 290 000 m3 masse. Driftsfasen for mottaket angis til 10 år fra vedtak av planen. Det skal ikke knuses stein innenfor planområdet. Planområdet skal etter endt mottak inngå som nytt jordbruksareal.

Planen omfatter mottaksområdet og ny adkomstveg til gårdstunet/mottaksområdet fra fylkesvegen. Mottaksområdet skal istandsettes til jordbruksareal etter ferdig deponering.

Nå skal planforslaget som nevnt ut på høring og offentlig ettersyn som det heter. Høringsfristen er satt til 22.mars 2024, og mer informasjon finner du her.