PÅSTAND MOT PÅSTAND: Gjøvik kommune og Biri Utvikling AS er ikke enige om utvikling av Fautvegen 18, nå ønsker kommunen å kjøpe, men for langt lavere pris enn selger ønsker.

Gjøvik kommune ønsker å kjøpe Fautvegen 18

BIRI:  Formannskapet i Gjøvik kommune ba i dag kommunedirektøren om å inngå nye forhandlinger om tilbakekjøp av eiendommen Fautvegen 18 fra Biri Utvikling AS. Dette for å kunne benytte arealet til offentlig formål som vannbehandlingsanlegg.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Fautvegen 18 ble regulert til næringsformål i reguleringsplanen for Sigstadplassen i desember 2018. Året etter solgte Gjøvik kommune tomta med arealet 5,8 daa til Biri Utvikling AS (BU) for 1,412 mill. kr inkl. gebyrer og dokumentavgift.

Kjøpekontrakten satte som vilkår at tomten skulle bebygges innen 2 år fra skjøtets dato for tinglysing. Til vilkåret var det knyttet følgende klausul om tilbakekjøp: «Dersom kjøper ikke bygger som bestemt, har kommunen rett til å få eiendommen heftelsesfritt tilskjøtet seg. Kjøper mottar kjøpesummen, ikke indeksregulert, uten renter og med fradrag for kommunenes utgifter til tinglysing og dokumentavgift.» Klausulen er inntatt i skjøtet og tinglyst juni 2020.

Så viser det seg at næringstomten fortsatt står ubebygd.

Etter at tomta ble solgt, startet Gjøvik kommune et forprosjekt for nytt vannverk på Biri hvor flere tomtealternativer for vannbehandlingsanlegget ble vurdert. Det er et krav at vannbehandlingsanlegget med ytre mål ca. 20 x 50 m, plasseres over nivået for 1000-årsflom. Silingsprosessen endte med to alternativer som begge blir konsekvensutredet i forbindelse med pågående arbeid med en reguleringsplan.

I forbindelse med forprosjektet, og arbeidet med å finne egnet plassering, tok kommunen kontakt med Biri Utvikling for drøyt to år siden. Fra kommunens side ble det orientert om arbeidet med nytt vannverk, og BU fikk beskjed om at Fautvegen 18 på dette tidspunktet var vurdert som ett av to-tre aktuelle lokaliseringsalternativer. Kommunen kunne på dette tidspunktet ikke gjøre gjeldende kjøpekontraktens klausul om tilbakekjøp, men ønsket å høre om Biri Utvikling var interessert i å selge eiendommen tilbake.

Grunneier antydet i et senere møte at de kunne være interessert i å selge for 5,8 mill. kr. Heller ikke nå var klausulen om tilbakekjøp et tema, først høsten 2023 bestemte kommunens administrasjon seg for å kreve tilbakekjøp og tilbød å kjøpe tilbake næringstomten for 1.950.000 kroner. Gjøvik kommune mener at beløpet var basert på en vurdering ut fra opprinnelig kjøpesum og at de har tatt hensyn både til prisutvikling og reell markedspris, utifra erfaring med type eiendom og beliggenhet. Det ble tatt forbehold om politisk godkjenning. Det ble forutsatt at eiendommen tilbakeskjøtes heftelsesfritt. BU fikk 14 dagers svarfrist, men aksepterte ikke tilbudet.

TO ALTERNATIVER: Dette viser de to alternativene hvor det nye vannbehandlingsanlegget er tenkt plassert.

Hovedargumentet til Biri Utvikling er at kommunen var i dialog for å erverve eiendommen på vanlig måte, uten å bruke bebyggelsesklausulen. Biri Utvikling innrettet seg etter denne forståelsen, og foretok seg ikke noe for å avbryte toårsfristen som kommunen påberoper. At eiendommen ikke ble bebygd innen to år, slik kjøpekontrakten stilte som krav. I følge Biri Utvikling er hovedårsaken til dette at kommunen varslet at man ville erverve eiendommen på vanlig måte.

Fra kommunedirektørens side hevdes det at de to møtene som kommunens representanter hadde med Biri Utvikling i 2022 og 2023 var av orienterende karakter og uten at det ble innledet forhandlinger om tilbakekjøp.

I dette tilfellet ønsker kommunen å kjøpe tilbake næringstomta for å bruke den til tomt for vannbehandlingsanlegget, dvs. offentlig formål. Kommunedirektøren er derfor usikker på om det å benytte tilbakekjøpsklausulen i kontrakten vil stå seg rent rettslig. I dag foreligger det to tomtealternativer (jf. fig. 1 og 2) som nå er gjenstand for konsekvensutredning i planprosessen. 1. Alternativ 1 er en skogsteig på kommunens egen grunn 133/76 med skråning ned mot jordet og Skumsrudvegen. Området er regulert som friområde. 2. Alternativ 2 er Fautvegen 18 gnr. 133/187 som er regulert til næringsformål. I begge tilfeller vil et vannbehandlingsanlegg kreve omregulering til offentlig formål. For alternativ 2 vil Gjøvik kommune kunne bruke et framtidig reguleringsvedtak som grunnlag for tilbakeskjøting, enten frivillig eller ved ekspropriasjon.

Fautvegen 18 er den tomten som kommer best ut når det gjelder miljømessige konsekvenser, men den vil også ha en høyere investeringskostnad da man må kjøpe tomten. I tillegg vil rørføring frem til denne tomten blir lengre enn for alternativ 1

Kommunedirektøren anbefaler likevel at det innledes forhandlinger med Biri Utvikling, basert på takst, for å se om det kan inngås avtale om frivillig overdragelse av Fautvegen 18. Dette er viktig for å opprettholde framdrift i arbeidet, både med selve reguleringsplanen og med detaljprosjektering. Et eventuelt ekspropriasjonsskjønn vil både være kostbart og i verste fall forsinke arbeidet. Formålet vil være å omregulere dette arealet til offentlig formål (vannbehandlingsanlegg). Som grunnlag for å forhandle fram en frivillig avtale om salg mellom grunneier og kommunen, mener kommunedirektøren at det må utarbeides takst, basert på reguleringsformålet og normal markedspris. Partene bestiller enten felles takstmann, eller partene utpeker hver sin.

Det tas selvsagt forbehold om politisk godkjenning av kjøpesummen.