Vismunda næringspark

BIRI/GJØVIK: Gjøvik kommune har utarbeidet et forslag til en detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri. Det er utbyggingsavdelingen i kommunen som er forslagsstiller, og Henning Larsen Architects er innleid som plankonsulent. Nå inviteres det til åpent møte.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Vi arrangerer åpent informasjonsmøte onsdag 29. november kl. 18.00 – 19.30 i auditoriet på Biri ungdomsskole, sier Åge André Michaelsen, arealplanlegger i Gjøvik kommune, og fortsetter: – Bakgrunnen for planarbeidet er Gjøvik kommune sin offensive satsing på næringsutvikling. I kommuneplanens samfunnsdel – langtidsplan 2018 – er ett av fem hovedgrep i planen at Gjøvik kommune skal drive offensiv næringsutvikling med tilrettelegging for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Videre fortelles det at kommunen skal prioritere og styrke næringsetablering langs hovedtransportakser ved å omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare og attraktive næringsarealer. Utvikling av Vismunda næringspark er et konkret tiltak som følger opp disse målsetningene.

Utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester vedtok i møte den 1. november 2023 å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Utvalget vedtok samtidig  å legge forslag om å oppheve hele/deler av følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn:

– reguleringsplan for Vismunda industriområde – plan-ID 05020136

– reguleringsplan for gang- og sykkelveg Kragebergvegen – plan-ID 05020403

– deler av reguleringsplan for Vismunda boligområde – plan-ID 05020105

– deler av reguleringsplan for Biri sentrum – plan-ID 05020204

Hensikten med planarbeidet
– Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling Vismunda næringspark i samsvar med føringene i kommuneplanens arealdel, sier Michaelsen, – Området skal utvikles med næringsbebyggelse med hovedvekt på lettere industri og lager, samt inntil 3000 kvm forretningsvirksomhet med plasskrevende varehandel. Planen sikrer ny adkomstveg med fortau inn i næringsparken, uttak av grusressursen i området, lokalt massedeponi, kantvegetasjon og erosjonssikring langs Vismunda.

I tillegg skal planen sikre en breddeutvidelse av Kragebergvegen mellom Birivegen og skolene, samt en utbedring av krysningspunktet for gående ved rundkjøringen mellom Birivegen og Kragebergvegen. Hensikten med planarbeidet og tiltaket er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen og i saksprotokollen, som kan leses her

Planforslaget
– Planområdet ligger sentralt på Biri mellom Kragebergvegen og elva Vismunda og berører totalt 18 eiendommer, sier Michaelsen. – Det foreslåtte planområdet har et areal på ca. 386 daa. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften om konsekvensutredning, og tidlig i planprosessen ble det vedtatt en planprogram for planarbeidet. – Planforslaget med ulike utredninger som nå er lagt ut til offentlig ettersyn følger opp føringene som ligger i det vedtatte planprogrammet, avslutter arealplanlegger Åge André Michaelsen, og inviterer altså til åpent informasjonsmøte onsdag 29. november kl. 18.00 – 19.30 i auditoriet på Biri ungdomsskole.