ALTERNATIV 2 (SØR): I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru. Det ene alternativet er en bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre alternativet går ca en kilometer sør for dagens bru. Det er det søndre alternativet som nå skal undersøkes nærmere, siden man har nok data om grunnforholdene fra utbyggingen av eksisterende bru. Illustrasjon: Cowi

Siste nytt om Mjøsbrua

I løpet av de neste ukene skal det gjennomføres flere prøvepelinger for den nye Mjøsbrua. Hensikten er å samle inn flere data om grunnforholdene i Mjøsa.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Prøvepelingene starter opp fra 1.desember og er planlagt ferdig i løpet av midten av januar.– Prøvepelingene er viktig for å kunne få mer kunnskap om grunnforholdene i Mjøsa. Resultatene skal brukes som grunnlag for valg av brutrasé for ny Mjøsbru, sier prosjektutviklingssjef i Nye Veier, Jarle Kristian Tangen i en pressemelding. Forberedelser og mobilisering av utstyr startet i september. Selve kranen, rør og annet utstyr skal nå taues med taubåt fra Tangenvika til Moelv og ferdigstilles i løpet av noen dager.

Internasjonal interesse
Det skal rammes fem peler fra flåte ned til antatt riktig nivå nede i sjøbunnen, og arbeidene skal utføres med peler og utstyr som er tilnærmet i samme størrelse som de permanente pelene for brua.

Pelene som benyttes er cirka 110 meter lange og veier 100 tonn per stk. Hver pel skal rammes 35-40 meter ned i sjøbunnen, og til det brukes en 440 tonns kran med en tårnhøyde på cirka 100 meter. Ifølge fagpersoner i entreprenørselskapet Keller og COWI er det de lengste pelene som er gjennomført på noen innsjø i verden.

– Vi skal ned hele 76 meter gjennom vann og gytje og så hamre 39 meter ned i sjøbunn, og det er ganske spesielt at det hele skjer her på Mjøsa. Verken vi eller Keller som er verdensledende på området har funnet noen dokumentasjon på at det har vært pelet i en innsjø på et slikt dyp før, forteller Asbjørn Stålesen, senior prosjektleder i COWI i samme pressemelding.

RIGG: Beboere langs Mjøsa vil se store maskiner i sving i tiden fremover. Riggen på Mjøsa vil bestå av en større beltekran på lekter og en løs hammer. Prøvepelingen skal blant annet gi kunnskap om beregninger av stabiliteten og bæreevnen for fundamentene som skal brukes i byggingen av den nye Mjøsbrua. Foto: Bane NOR.

Prosjektet har også vakt internasjonal interesse innenfor fagfeltet fundamentering av bruer. – Løsningene vi har valgt sammen med Keller og Nye Veier er grensesprengende. Vi bruker all vår internasjonale ekspertise og erfaring til å regne oss frem til hvordan vi kan installere pelene og fagfolk i bransjen følger med, fortsetter Stålesen.

Må forvente en del støy fremover
Det er fem peler på fire forskjellige lokasjoner som skal rammes, og det vil ta mellom to til tre dager å ramme en pel. Det er selve rammingen av peler som vil føre til mest støy. Naboer og folk i nærområdet må derfor forvente mye støy i en periode fremover når rammingen av peler starter opp. Det vil i hovedsak rammes peler i perioden mellom kl. 07:00 og 19:00.

Mellom hver pel vil det også være behov for å flytte lekter, rigge til utstyr og klargjøre ny pel. Dette er arbeid som kan være nødvendig å utføre på kveldstid, men dette arbeidet skal ikke føre til noe særlig støy.

Det vil gjennomføres støymålinger på utsatte steder på begge sider av Mjøsa, og det vil være et program som overvåker både ytre miljøpåvirkning og konsekvenser for vannkvaliteten i Mjøsa.

– Siden pelearbeidene skal foregå med tungt utstyr fra flåte, vil også sikkerhet til mannskapet om bord på flåten følges nøye, skriver Nye Veier i pressemeldingen.