FORNØYDE: Styret i Biristrand & Aasroen Grendelag er fornøyd med kommunens avgjørelse om å utsette fornyelsen av lukkede avløpsanlegg. Fra venstre Iben Kardel, Kristin Giltvedt Steinstad, Jan Erik Nyhus, Atle Gaukstad og Konrad Steinstad.

Fornøyd grendelag

BIRISTRAND: – Det er med stor glede styret i grendelaget kan meddele at spørsmålet om fornyelse av lukkede avløpsanlegg er stilt i bero inntil videre, sier Konrad Steinstad, leder i Biristrand & Aasroa Grendelag fornøyd.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Dette ble vedtatt på kommunestyremøtet i Gjøvik kommune i oktober. – Grendelagets samarbeide med kommunen de siste 18 måneder både på administrativt- og politisk nivå førte fram, påpeker han.

Structor Lillehammer AS er engasjert til å gjennomføre «Skisseprosjektet», som har til formål å klarlegge mulighetene for tilkopling av kommunalt vann og avløp i stedet for å fortsette med lukkede avløpsanlegg.

– Gjøvik kommune samarbeider derfor med grendelaget og Structor om å få ferdig et skisseprosjekt i løpet av ca. tre måneders tid. Structor vil i all hovedsak foreslå traséer og dimensjoner og estimere kostnader til et kommunalt VA- anlegg, herunder pumpestasjoner for vann og avløp. Gjøvik kommune vil sjekke Structors kostnadsestimater mot egne erfaringstall for investeringskostnader, refererer Steinstad fra et møte mellom Gjøvik kommune, Structor og Grendelaget som fant sted i midten av oktober.

Structor har fått oversendt kartgrunnlag for dette området mellom Strandheim og Feiring og vil, sammen med grendelaget, vurdere om en VA- utbygging her skal omfatte ett eller to alternativer, evt. én eller to etapper.

– Skisseprosjektet må også kalkulere antall nye abonnenter og lengde på de private stikkledningene, forklarer Steinstad.

Gjøvik kommune vil legge fram en samlet sak for politikerne i løpet av vinteren 2024.

– Alle pålegg om fornyet avløpsanlegg blir stilt i bero inntil denne saken er ferdigbehandlet, avslutter Konrad Steinstad.