STYRET: Dette er Biri Næringsforenings styre: Fra venstre styreleder Siw Monica Bruun de Nergaard og styremedlemmene Gunn Elin Pedersen og Alf Kristian Steinstad. Varamedlemmene var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Næringsforeningen ser fremover

BIRI: Grunnet diverse forhold har det første året til Biri Næringsforening vært noe uoversiktlig. Forleden dag ble foreningens første årsmøte avholdt, og nå ser de fremover.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Biri Næringsforening ble stiftet 14. juni i 2022, men har verken fått drevet aktivt med medlemsverving eller med aktiviteter inneværende år. Unntatt var fjorårets julegateåpning.

– Likevel har vi hatt fem styremøter, fortalte leder Siw Monica Bruun de Nergaard til en forsamling på åtte. – Vi har jobbet med å finne vår form, en jobb vi nok vil fortsette med kommende år, sa hun videre, – heller er det ikke ført regnskap for året som gikk, de få bilagene vi har går inn i årets regnskap.

Penger fra kommunen
Næringsforeningen sitter likevel noenlunde godt i det tross liten aktivitet. De har nettopp fått 200.000 kroner fra Gjøvik kommune for å bygge seg opp. – Dette er midler vi kan bruke til hva vi vil, sa de Neergaard. Derfor viste regnskapet for 2023 en beholdning på 204.000 kroner pr. dato. Det ble vedtatt på årsmøtet at medlemskontingenten for bedrifter skulle være 1000 kroner pr. bedrift årlig.

Det ble også åpnet for at privatpersoner og ideelle organisasjoner kunne bli medlemmer, da for en årlig kontingent på 300 kroner. Begge disse gjeldende fra 2024. Alle disse er også valgbare, får rett til å delta på årsmøte og inneha tillitsverv i foreningen.

Vedtekter
Næringsforeningens vedtekter ble også gjennomgått på årsmøtet, her kom det til en del forenklinger underveis etter lange og grundige diskusjoner. Men foreningens formål ble stående, kort fortalt handler det om å gjøre sitt beste for Biris næringsliv og fremme bygdas utvikling og ha særlig fokus på fremtidsrettede prosjekter. Og ikke minst å gjøre Biri til et attraktivt sted for både næringsliv og bosetting.

Budsjett
Det er også budsjettert bruk av midler på logo (er gjennomført) nettside og annen markedsføring, spesielt i forbindelse med julegateåpning og Biridagen. Samtidig ønskes det å bruke midler på tiltak i sentrum, så som skigard, infotavler, bannere og benker, oppgradering av julestjerner og lyslenker. Totalt vil dette spise rundt 170.000 kroner av foreningens midler.

Styret
Det ble bestemt at styret skal bestå av fem personer, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Som styreleder ble Siw Monica Bruun de Nergaard valgt og Gunn Elin Pedersen sammen med Alf Kristian Steinstad ble valgt som styremedlemmer. Med varamedlemmer Mads Engen Sopp og Andreas Kjenseth. Som valgkomite valgte årsmøtet Gunn Landgraff, hun tar over etter Hanne Kristin Øverjordet.

Biri Næringsforening og styret har en stor jobb foran seg med å verve medlemmer, av forskjellige årsaker har ikke dette vært prioritert inneværende år. Biri.no sitt bidrag får bli å oppfordre bedriftene i Biri til å bli medlem og på den måten bli med å forme den bygda som man bor og virker i.