Rett på nyåret 2024 flyttes alle elever fra Skrinnhagen skole over til den nybygde barneskolen. Dermed er 184 års skolehistorie slutt. Det er da naturlig å publisere skolens historie på biri.no. De fleste av artiklene er hentet fra jubilumsavisen som ble utgitt i forbindelse med skolejubileet i 1989 av en redaksjon bestående av Thor Bakken, Mona Bekkelund, Anne Lene Flaa, Grethe Hagen, Jon Hegge og Grethe Svelle. Avisen er i sin helhet innskrevet og digitalisert av Trond Vegar Ødegården og en del av artiklene har allerede stått på trykk i Biriavisa.

BIRI GLASSVERK: Tegningen «Udsikt mot Mjøsen ved Biri Glasværk» er av Heinrich August Grosch, antageligvis fra 1810.

Skolen ved Biri Glassverk, del IV av Skrinnhagenhistorien

Selv om historien til Biri Glassverk i seg selv er interessant lesing, skal vi ikke gå nærmere inn på den her. Imidlertid synes vi det er på sin plass å nevne skolen som ble opprettet der i 1782 som den første skole i Biri.

I 1776 gikk de norske glassverker over til å bli Kongens – statens – eiendom. Statsdriften ble ledet av en direksjon med kommerceråd Carsten Anker som overbestyrer for alle glassverkene. Ved siden av det forretningsmessige, var Anker også opptatt av de sosiale forhold. Han fikk bl.a. opprettet skoler ved verkene.

Skolen ved Biri Glassverk ble som nevnt opprettet i 1782. Daværende forvalter, Ole Fremming, la fram forslaget, Anker tok seg straks av saken og fikk den øvrige direksjon med seg. Sist i mars ble det gjort vedtak om å opprette skole og ansette en duelig skoleholder. Han skulle ha 80 riksdaler (rdl.) i årlig lønn, fritt hus og ved. Arbeiderne skulle betale skoleskatt – 2 skilling av hver rdl. i lønn – til verkets kasse. Disse pengene skulle forvaltes som skolekasse, og forvalteren måtte hvert år avlegge særskilt regnskap for denne.

Student F. Bendixen Diurhuus var ansatt fra 11. august samme år som skoleholder. Direksjonen ga beskjed til verket om å skaffe husrom til skolen og læreren. Forvalteren ble anmodet om å komme med arbeidstegning, omkostningsoverslag og «hvor Huset best og Beqvemmest bør sette op». Allerede i mai får Fremming melding om at hans tegning og overslag er godkjent med noen mindre forandringer. Byggearbeidet ble satt i gang, og i august 1782 var huset ferdig til bruk. Et ganske respektabelt byggetempo for et så stort hus: «8 rom under og 7 over, 7 peiser og 8 kakkelovner, 4 loft og 5 kjellere». Da skolen kom i gang, fikk den straks sin “instruks” utarbeidet av forvalter Fremming, og den ble godkjent av «oberdirektionen» 26. oktober 1782.

Instrux For Skole-Indretning paa Biri Glasfabrique:

 1. 1. Skolen paa Biri Glasfabrique holdes paa Dansk, hvorudi Børnene oplæres i Christendommen saavel som i at skrive og regne.
 2. 2. Underviisningen i Skolen bliver fortsat alle Søgnedage i Ugen undtagen Løverdags Eftermiddag.
 3. 3. Udi Skolen maae alle Børn indfinde sig fra de ere 6 Aar gamle til de blie Confirmerede.
 4. 4. De som have Arbeyde i Hytten forpligtes dog at søge Skolen i det minste 3de Dage i hver Uge.
 5. 5. Læse- og Underviisnings-Timerne i Skolen ere, om Sommeren fra Kl. 7 til 11 Formiddag og fra Kl. 1 til 6 Eftermiddag – om Vinteren fra Kl. 8 til 12 Formiddag og fra Kl. 1 til 5 Eftermiddag. Naar Dagens Lys det tillader.
 6. 6. Bøgerne som i Skolen skal læses ere A.B.C., en Bibelsk Historie, foruden Bibelen som af et hvert Børn maa læses. Udenad læses Luthers Cathechismus, Pontoppidans Forklaring, de 7 Davids Psalmer og Søndags Evangelierne. Bøger og Skriver Materialer anskaffer Fabriquanterne sine Børn selv.
 7. 7. Hver Løverdags Formiddag holdes Overhøring over det som i de forrige Dage i Ugen er læst, desforuden holdes hvert Fierdingaar en udførligere Examination i Overværelse af Forvalteren og Stædets Prest om han dertil er at formaae, for at undersøge Skoleholderens Fliid og Ungdommens Fremgang.
 8. 8. Hver Løverdags Etfermiddag leveres af Skoleholderen til Forvalteren en Liste over de Børn som have forsømt Skolen i den forbløbne Uge, da Forældrene i fald de ikke kan gotgiøre nogen tilstrækkelig Aarsag for Borteblivelsen skal betale hver Gang 12 sk. Mulct til Skole-Cassen.
 9. 9. Alle Skolebørnene forsamles hver Søndags Morgen Kl. 9 paa Skolen, da de som læse udenad opplæse Dagens Evangelium og derefter følge deres Skoleholder til Kirken, og saafremt nogen forsømmer bøde Forældrene 12 sk. Naar ingen Prædiker er ved Hovedkirken læses af Skoleholderen for den samlede Ungdom i Postillen.
 10. 10. Skoleholderen tilforpligter hver Dag i Ugen at oplagte Skolen med al Flittighed og ikke uden Forvalterens Tilladelse at bortreyse fra Verket.
 11. 11. Skoleholderen forfatter en maanedlig Journal over Børnenes Fremgang og Opførsel, som fremlægges ved de aarlige Examinationer.
 12. 12. Skoleholderen formaner Børnene til en sædelig og stille Opførsel inden og uden Skolen og saafremt de ikke godvilligen adlyder hans Formaninger da at straffe dem paa en fornuftlig og passende Maade.
 13. 13. Ligesom Skoleholderen ikke maa lade Børnenes Uskikkeligheder ustraffede, saa tilholdes han ved Straffen at holde sig inden sømmelige Grænser.
 14. 14. Dersom enten Skoleholderen paa sin Side eller Fabriqueanterne paa deres skulle have Besværinger mod hinanden have de i saa Fald at henvende sig til Forvalteren, da ingen Personlig Tvist imellem dem maa Statueres.

Biri Glasfabrique, den 24. Septembr. 1782

Paa den Kongl. Administrations Vegne og Høisammes forventende Approbation.
Fremming
Forestaaende Skole-Instrux bliver herved i alle Posters approberet.

Kjøbenhavn d. 26. Oktbr. 1782.

Administrationen for det Kongl. Octroyerede forenede Handels- og Kanal-Compagnie.
Wexel, Meyer, Musmann, Albertsen

Dette er del 4 av Skrinnhagens historie, del 1-3 kan leses her:

https://biri.no/2023/09/05/om-skoleforhold-i-biri-fra-1739-til-1960/

https://biri.no/2023/09/06/om-skoleforhold-i-biri-fra-1739-til-ca-1960-del-ii/

https://biri.no/2023/09/06/det-forste-skolearet-pa-skrinnhagen/