VERVER: Konrad Steinstad i Biristrand & Aasroen grendelag vil gjerne ha flere medlemmer. Og det har de fått i løpet av sommeren. Her med dachsen Bella, som i følge Steinstad gjerne ser for seg kommunalt vann og avløp på Biristrand.

– Flere nye medlemmer

BIRISTRAND: Etter et år med drift begynner Biristrand & Aasroen Grendelag å vokse. Etter et år med et tredvetalls husstandsmedlemmer satte grendelaget styre i gang med ny vervekampanje.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Dette fordi Gjøvik kommune ved ordfører Torvild Sveen har foreslått at det settes i gang et skisseprosjekt, sier Konrad Steinstad, som er leder av grendelaget. – Hensikten med dette er å kartlegge kostnadene for å etablere kommunalt vann- og avløp på hele Biristrand. Tanken er da at dette blir et samarbeidsprosjekt mellom grendelaget og kommunen.

60 medlemmer
Skisseprosjektet vil ha en kostnadsramme på rundt 80.000 kroner som da blir et spleiselag mellom grendelag og kommune. For å få det til kreves det ca. 15 flere husstander som tegner medlemskap i grendelaget. – I vår var 31 husstander medlemmer, sier Steinstad, – så langt har vi doblet medlemskap og har nå passert 60 medlemmer.

Mange husstander har fått besøk, blir vi fortalt, men ikke alle er kontaktet enda. – Kanskje vi når 75 medlemmer, håper Steinstad. – Dette gjør vi for å kunne gi Gjøvik kommune et tilsagn om at vi vil være med å sikre den videre framdrift og plan for kommunalt vann og avløp på hele Biristrand. Målet da vi startet grendelaget var 50 medlemmer, opplyser han.

Tar stilling i august
Videre opplyser han at totalkostnadene for installasjon av nytt, lukket privat anlegg vil beløpe seg til størrelsesorden mellom 250.000 til 350.000 kroner. Et kommunalt anlegg er derfor det beste for husstandene, mener han, – dette er bra både miljømessig og ikke minst for eiendommens verdi. – Vi håper virkelig at enda flere tegner seg som medlemmer, insisterer Steinstad, – kanskje vi endelig kan få kommunen på gli når det gjelder kommunalt vann og avløp i bygda og få det inn i den reviderte kommuneplanen.

Kommunestyret på sin side vil ta stilling til grendelagets tilsagn allerede nå i august. – Derfor haster det med å tegne medlemsskap, avslutter Konrad Steinstad.