ÅRSMØTE: Biristrand & Aasroa Grendelag har avholdt sitt første årsmøte. Ordfører Torvild Sveen var invitert (lengst til høyre) fra venstre ser vi Atle Gaukstad, Gunnar Ramdahl, Konrad Steinstad, Jan Erik Nyhus og Iben Kardel.

Årsmøte i grendelaget

BIRISTRAND: Biristrand & Aasroa Grendelag har hatt sitt første årsmøte. Det skjedde på Strandheim 1. juni. Av 31 medlemmer møtte 11 fremgår det av protokollen. Videre kan man lese av protokollen at grendelagets første år stort sett har dreid seg om en sak, oppgradering av vann og avløp i Åsroa. En oppgradering som kan koste berørte husstander mye penger.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Til årsmøtet var ordfører Torvild Sveen spesielt invitert. Han informerte om kommunens holdning til det initiativ grendelaget har stått for i perioden fra berørte eiere av private avløpsanlegg mottok informasjon om at eldre og dårlige private avløpsanlegg må oppgraderes for å tilfredsstille dagens rensekrav.  Han bekreftet den kontakt kommunen har hatt med grendelaget i sakens anledning, og er kjent med grendelagets ønske om 5 års utsettelse før endelig beslutning fattes. 

Skisseprosjekt
I mellomtiden foreslo han at grendelaget og kommunen sammen skulle gjennomføre et såkalt skisseprosjekt.  Hensikten med skisseprosjektet vil være å klarlegge kostnadsnivået for å etablere kommunalt vann- og avløp i Myrvoldvegen og Åsrovegen.

Styret informerte ordfører Sveen om at de november mottok et skriv fra VA-sjef Asbjørn Tufto om det samme.  Så langt grendelaget erfarer vil et skisseprosjekt ha en kostnad på rundt 80.000 kroner. Ordfører Sveen foreslo at kommunen og grendelaget deler kostnadene.

– Når det gjelder grendelagets evne til å innfri ordførerens forslag, trenger grendelaget 10 til 15 flere medlemmer i løpet av sommeren, utover de nåværende 31 medlemmene, blir biri.no fortalt. – Derfor vil alle berørte husstander i det aktuelle området bli kontaktet, sier grendelaget videre. Hensikten er å gi kommunen et signal og tilsagn om at grendelaget er positive til å sikre den videre fremdrift og plan for kommunalt vann og avløp.

– For å lette arbeidet for styret i grendelaget, ville det være fint om eksisterende medlemmer kontakter husstander i sitt nærmiljø eller andre aktuelle bekjente, som man tror eller vet er interessert i et medlemskap, og melder dette til en av styrets medlemmer, sier leder Konrad Steinstad.

Styret som ble valgt på årsmøtet består av Konrad Steinstad, leder, Iben Kardel, Jan Erik Nyhus, Kristin Steinstad og Gunnar H. Ramdahl. Varamedlem er Atle Gaukstad.