NYTT HYTTEFELT: Det er hyttefeltet her, langsetter vegen mot Kalverudssetra, at et av alternativene til ny kraftledning er foreslått å krysse hyttefeltet. Foto: Partners Eiendomsmegling

 Statnetts planer om ny kraftledning 

BIRI: Den nye traseen er ennå ikke bestemt, det finnes en mengde alternativer. Og det hele skal ut på flere høringsrunder. Likevel har særlig et av forslagene gjort hytteeiere på Bratbergsetra urolige.

NVE: Randi Osen er seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er et fagdirektorat under Olje- og energidepartementet. NVE har ansvar bl.a. for å forvalte Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. NVE eier og driver selv ingen kraftverk eller nettanlegg.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Randi Osen er seniorrådgiver hos NVE ogg oppfordrer de som er berørt av forslaget om trase som vil gå rett igjennom det nye hyttefeltet på Bratbergsetra til å involvere seg. – Statnetts planer om en ny kraftledning fra Lillehammer til Gran vil bli behandlet grundig gjennom flere trinn. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for det meste av saksbehandlingen, men Olje- og energidepartementet ved Kongen i Statsråd som til slutt bestemmer om det skal gis tillatelse (konsesjon) til å bygge ledningen, forklarer hun og fortsetter: – Vi er nå helt i starten av prosessen, der NVE har sendt Statnetts melding med forslag til utredningsprogram på høring. Dette tilsvarer planprogram som lages i forkant av konsekvensutredninger av nye veier. 

Ikke helt bokstavelig
Leser man gjennom planene og hva som nylig har blitt presentert på tre åpne møter på Lillehammer, Gjøvik og Hadeland, finner man fort ut at på dette stadiet er planene veldig overordnede. – Linjene på kartet kan ikke tas helt bokstavelig, sier Osen. – Det er mye som foreløpig er uklart når det gjelder hvilke virkninger de ulike alternativene kan få for miljø og samfunn. Det er ikke avgjort hvilke traseer Statnett til slutt vil søke om tillatelse til å bygge.

Tidlig ute
Så langt biri.no erfarer var hensikten med meldingen å varsle tidlig om at det vil komme en søknad, og gjennom dette tidlig involvere grunneiere, interesseorganisasjoner og andre som kan bli berørt. 

– NVE ønsker at disse bidrar med informasjon i høringen som vi er avhengig av når vi skal bestemme det endelige utredningsprogrammet, sier Osen.

Utredningsprogrammet vil inneholde hva Statnett må konsekvensutrede når de sender en søknad. Denne fasen er altså en mulighet for folk flest til å påvirke dette. Dette kan også være forslag til alternative traseer som må utredes. – NVE oppfordrer folk til å bruke denne muligheten, sier Osen.

KART: Dette kartet viser hvor en eventuell kraftledning vil krysse hyttefeltet.

Ber om innspill
Deretter vil Statnett gi en mer detaljert beskrivelse av traseene og utbyggingsplanene i en søknad om konsesjon. På dette tidspunktet vil strekene på kartet vise mer nøyaktig hva og hvem som kan bli berørt av de ulike alternativene. 

– Vi i NVE vil gjennomføre en ny høring med folkemøter om søknaden og konsekvensutredningen, sier Osen videre, – der vil vi be om innspill til om konsekvensene er godt nok utredet, om det er alternativer som man ikke bør gå videre med, og om det finnes avbøtende tiltak som NVE  bør anbefale at det settes krav om ved en eventuell utbygging. 

Hun nevner at eksempel på avbøtende tiltak kan være mindre justeringer av traseer for å redusere synlighet og merking av liner for å unngå at fugler kolliderer med dem.

Framdrift
NVE vil på bakgrunn av søknad, utredning, høringsinnspill og egne faglige betraktninger vurdere om det bør gis konsesjon til det Statnett har søkt om, og i så fall hvilke betingelser (vilkår) som bør følge med konsesjonen. Anbefalingen vil bli behandlet av Olje- og energidepartementet, som normalt også sender slike saker på en ny høring. Spørsmålet om konsesjon blir til slutt avgjort ved Kongen i Statsråd. –  Estimert saksbehandlingstid hos NVE for denne type saker er 2-4 år, men behandlingstiden varierer mye fra sak til sak. OEDs behandling kommer i tillegg, avslutter Randi Osen. – Statnett selv har antydet at kraftlinjen kan stå ferdig i 2033.