Snertingdal Ysteri vil bygge renseanlegg

SNERTINGDAL: Snertingdal Ysteri AS søker Gjøvik kommune om tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann og sanitært avløpsvann. Utslippene stammer fra ysteri, kafé og leiligheter.

HENNING LOG

11 av ysteriets naboer har mottatt skriftlig varsel fra Hagens Rørservice AS, som på vegne av Snertingdal Ysteri AS har søkt om utslippstillatelsen. Gjøvik kommune har lagt saken ut på høring. De som ønsker å komme med innspill må gjøre det innen 25. april.

Det opprinnelige Snertingdal Ysteri ble opprinnelig bygd i 1919 og var i drift til 1973. Dagens ysteri ble etablert i 2020 og eies av Torill Sogn Haug fra Dokka. 

Avløpet fra bygget blir i dag samlet i tett tank som tømmes av septikbil og fraktes til kommunalt avløpssystem for behandling. Denne løsningen vil man nå erstatte med en lokal renseløsning som skal bestå av fordrøyningstank, minirenseanlegg og slamavskiller. Myse fra ysterivirksomheten skal i sin helhet samles i en egen tett tank for distribuering til en lokal bonde. 

Etter at avløpsvannet er renset skal det ledes i rør (lukket bekk) til Storelva, som er klassifisert med god økologisk tilstand, mens bekkefeltet rundt har moderat økologisk tilstand. Storelva er fra tidligere registrert med middels grad av påvirkning fra avrenning fra dyrket mark, avrenning fra husdyrhold og avrenning fra spredt bebyggelse.