PLANOMRÅDET: Her planlegges en boligblokk med minimum åtte leiligheter. Ill: Fibra Prosjekt AS/Areal+

Flatt tak blir det ikke

BIRI: Gjøvik kommune og utbyggeren av Elverhøy hage er enige om en ting, det skal ikke være flatt tak på det planlagte leilighetsbygget i Biri sentrum. 

HENNING LOG

Etter en stund med planlegging varsler utbyggeren, Fibra Prosjekt AS, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Elverhøy hage. Det planlegges et nytt leilighetsbygg innenfor eksisterende boligfelt på Elverhøy og nært Kiwi. Leilighetsbygget er planlagt med 8-10 boenheter, i to etasjer med loft. I tillegg legges det til rette for areal til carport/parkering og sportsboder. Leilighetene planlegges med størrelser fra 50 til 100 kvadratmeter. 

I møter med Gjøvik kommune har arkitektonisk utforming og visuell kvalitet vært sentrale temaer. Kommunen mener saltak bør velges som foretrukket takform, men er enig med forslagsstiller om at pulttak kan bidra til en enklere løsning med tanke på solcellepanel. Kommunen foreslår dessuten at bygget får en vinkelrett retning, slik at det samsvarer med møneretningen til Kiwibygget. Flatt tak er uaktuelt, noe også utbygger er enig i.

I det store og det hele stiller kommunen stiller seg positiv til et nytt leilighetsbygg med maks to etasjer, i tillegg til loft. Tidligere har kommunen uttalt seg positiv til åtte boenheter i bygget, men dersom prosjektet klarer å løse volum og skala innenfor rammene av høyde og utnyttelsesgrad, uten å gå på bekostning av gode områdekvaliteter utendørs, kan kommunen stille seg positiv til flere boenheter. I så fall kan det bli aktuelt å bygge 10 leiligheter.

POSITIV: Området hvor kommunen stiller seg positiv til et nytt leilighetsbygg med maks to etasjer, i tillegg til loft.

Adkomst til planområdet er fra Birivegen og Elverhøyløkka. Trafikksituasjonen er noe uoversiktlig i området og planen tar sikte på å rydde opp i dette. Det er vegen Elverhøyløkka som er «riktig» adkomst til planområdet, men det går også en veg mellom Kiwi og Biri blomster inn til planområdet. I gjeldende reguleringsplan for Elverhøy er det imidlertid sistnevnte alternativ som er regulert som adkomst til boligfeltet. Det er mange som kommer kjørende inn Elverhøyløkka for så å parkere ved Kiwi. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og gjør trafikkbildet uoversiktlig. Planen tar sikte på å rydde opp i dette. Trafikkforholdene er ellers rolige og oversiktlige inne på Elverhøy boligfelt. Området er ikke spesielt utsatt for ulykker. Statens vegvesen har registrert noen ulykker på Birivegen ved planområdet, men ingen siste 10 år.

Vegrett må også eventuelt sikres til naboeiendom 179/88, dersom nabo får ny adkomst via Herredshuset. Da må det avklares om gammel bebyggelse eventuelt må rives.

Etter utbyggers mening vil størrelsen på leilighetene gi mulighet for romslige leiligheter med ett til tre soverom. Det påpekes videre at det det vurderes som behov for denne typen sentrumsnære leiligheter i Biri, men at det antas at aktuell kjøpegruppe til leilighetene vil ligge i aldersgruppen 50+, det vil si at barnefamilier ikke er spesielt aktuelle.