PUMPESTASJON: Det røde feltet midt i bildet viser den foreslåtte plasseringen av vannbehandlingsanlegget.  De to røde prikkene viser pumpestasjon nord for travbanen og utslippspunktet i Mjøsa for spylevann fra anlegget. (Ill: Cowi AS)

Planlegger pumpestasjon 

BIRI: På Biri planlegges ny pumpestasjon for råvann og nytt vannbehandlingsanlegg. Anleggene er planlagt rett nord for travbanen og kan komme i konflikt med friluftsinteresser. 

HENNING LOG

Pumpestasjonen for råvann er planlagt ved dagens vannverk på Biri. Tomten ligger tett opp til LNF -området Svennesvollene og friluftsområdet rett nord for Biri travbane. Mesteparten av tomten er i dag regulert til offentlig friområde, mens en liten del er regulert til dagens vannbehandlingsanlegg.

Det nye vannbehandlingsanlegg er foreslått mellom Fautvegen og Skumrudsvegen. Det er to alternativer til plassering, og begge alternativene ligger innenfor samme reguleringsplan «Sigstadplassen».  Det ene alternativet benytter arealer som er regulert til næring, mens det andre alternativet benytter et areal som er regulert til grønnstruktur. 

-Det kan foreligge interessekonflikter, skriver konsulentfirmaet Cowi i utredningen som omhandler valg for plassering av vannbehandlingsanlegget. Cowis anbefaling vil derfor være å etablere  vannbehandlingsanlegget på næringstomten, selv om dette kanskje er det vanskeligste området å etablere anlegget på. 

En ny råvannspumpestasjon må etableres for inntak av vann og pumping til vannbehandlingsanlegget. Råvannet blir tatt inn nord for Vismunda. mens punktet for utslippsvannet er syd for Vismunda.

Prosjektet innebærer også ny forsyningsledning fra Redalen til Biri. Under første etappe av prosjektet ble forsyningsledningen lagt fra Gjøvik vannverk til Redalen, samt etablering av pumpestasjon på Redalen.  Inntaksledningen skal ligger ca. 2,4 km nord for vannpumpestasjonen. Det skal legges ledninger på land som vil krysse E6 og gå over jordet til Skumsrud gård for så å krysse Skumsrudvegen.

Anlegget krever utslippstillatelse, og Gjøvik kommune har besluttet at man ønsker å gå videre med en renseprosess som er kjemikaliefri. Dette betyr at kommunen kan få tillatelse til å slippe spylevann direkte til Mjøsa og dermed unngå slambehandling lokalt eller ved renseanlegget i Gjøvik. Utslippet er lite i forhold til vannmassene i Mjøsa, og det er vurdert at den høye strømføringen i området syd for Vismunda vil fortynne utslippet raskt.