BIRI SENTRUM: Tre fagmiljøer er invitert for å skisse ut sentrumskjernen i Biri. Dette spennende prosjektet vil bli presentert biringene tidlig vår 2023.

Hvordan skal Biri se ut?

GJØVIK: Biri er på ingen måte glemt av Gjøvik kommune. Dette forsikrer Merete Hveem som er leder for Felles utviklingsstab i kommunen. Det er i alt satt av 6 230 000 kroner til utvikling av bygda. 

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Noen av disse midlene er allerede brukt, sier hun til biri.no, – men mye er igjen. Blant annet har Gjøvik kommune satt i gang et såkalt parallelloppdrag, det vil si at flere tilbydere blir involvert i utformingen av Biri sentrumskjerne. – Tre fagmiljøer får i oppdrag å lage tegninger og planer på hvordan de tenker seg hvordan sentrum i Biri kan se ut, med boligutbygging, grøntanlegg og butikker, fortsetter Hveem. Hun forteller om stor interesse blant arkitekter, landskapsarkitekter og konsulentbyråer for dette. – Så er det jo også spennende tider for Biri, sier Hveem, – med E6 utbygging, nytt sykehus på Moelven og ny Mjøsbru. Men uavhengig av alt dette må jo bygda utvikle seg, det er jo også biringene tydelige på i de undersøkelsene vi har gjort.

ANSVARLIG: Leder av felles utviklingsstab i Gjøvik kommune, er ansvarlig for bygdeutviklingsprosjektet i Biri.

Folkemøte
Tre fagmiljøer vil altså bli invitert til å presentere sine planer og ideer etter spesielle kravspesifikasjoner, som blant annet skal inneholde forslag til grep, løsninger og tiltak, næringsutvikling og utvikling av tomter for et mer kompakt sentrum, mulighetsskisser, en tydelig inngang til sentrumskjernen og muligheter for fortetting av sentrum. De nevnte fagmiljøene har i alt 14 sider med innspill å forholde seg til.

Fagmiljøene vil få åtte uker på seg til å komme med forslag, som så presenteres for arbeidsgruppa i Biri, som tidligere er oppnevnt og brukt som en referansegruppe for bygdeutviklingsprosjektet. – Så vil vi, antageligvis tidlig vår i 2023, presentere alt dette på et folkemøte hvor innspillene derifra vil bli tatt med videre til et utkast. Dette utkastet vil så bli gjeldende og vedtas politisk som et bindende plandokument for videre utvikling av Biri sentrumskjerne, forklarer Hveem. De tre fagmiljøene som er valgt vil vi komme tilbake til på biri.no ved en senere anledning. 

Ny park
Disse fagmiljøene skal også lage forslag til utviklingen av en park ved siden av Malermestrene, både på kort og lang sikt. – Her har vi allerede gjort litt, sier Hveem, – men skal gjøre mer til våren, på kort sikt som det heter. Vi har satt av 600.000 kroner til å ferdiggjøre en midlertidig løsning, i tillegg til 700.000 kroner som fagmiljøene får for å komme med forslag.  Om ikke dette er nok, skal det også gis mye penger til et annet prosjekt, som biri.no kommer tilbake til om noen uker.

Alle disse planene nå vedtatt og har fått grønt lys i formannskapet for umiddelbar igangsetting. – Vi kan snu oss fort i kommunen også, smiler Hveem, – i tillegg kan vi bruke 10% av avsatte midler til såkalte raske tiltak. Det gir oss handlingsrom, avslutter lederen av Felles utviklingsstab, Merete Hveem.