SPENT PÅ BRU: Jørgen Galtestad i Smedmoen-Skulhus-Unset Grunneierlag er både spent og utålmodig etter å få vite hvor den nye Mjøsbrua vil komme i land.

Hvor går vei og bru videre?

BIRI: Jørgen Galtestad er styreleder i Smedmoen-Skulhus-Unset Grunneierlag (SSUG) som de kaller seg. Deres geografi er fra sør for Smedmoen og sør for Eriksrud. Lagets oppgave er å ivareta grunneiernes interesser i forbindelse med ny E6, ny RV4 og krysset mellom disse der også den nye Mjøsbrua kommer i land på Biri-siden. Akkurat det er det ingen som vet.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Vi har hele tiden hatt en brukbar dialog Nye Veier AS, som står for hele vegsystemet i vår geografi, med ny E6 fra Moelv til Storhove i Lillehammer kommune og ny RV4 fra Mjøsbrua til Hunndalen, sier Galtestad.

Mjøsbrua
Gjøvik kommune har besluttende myndighet i planarbeidet innenfor kommunegrensene. Gjeldende kommunedelplan sier at ny Mjøsbru skal lande på Fjordheim, og farten skal være 100 km/t. Nye Veier AS har føyd til alternativene Skulhusodden og «inntil den gamle brua». Vegnormen (som for øvrig er under revisjon) sier 110 km/t, men Nye Veier vil nå søke om dispensasjon og redusere farten til 100 km/t.  Svingradius på en 110 km/t veg er 800 meter, mens den er 600 meter på en 100 km/t veg. 4-felts veger med høy hastighet vil innebære kraftige innhogg i grunneierlagets eiendommer, forklarer Galtestad videre. Et voldsomt kryss mellom E6 og RV4 vil også kreve store arealer.

Ole Wilhelm Skundberg (SP) leder Utvalg for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune.

Tenker på strandingene
Ole Wilhelm Skundberg (SP) er leder av utvalg for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune. På et møte 25. august i år ble Nye Veiers plandokument for E6 behandlet. – Vi hadde noen innsigelser, sier Skundberg til biri.no, – blant annet er vi uenige med Nye Veier i trafikkgrunnlaget på lokalvegen på Biristrand (fylkesvei 2538), og har også flere innsigelser som vi ønsker Nye Veier skal innfri. 

På grunn av dette, vil det 7.oktober foregå et meklingsmøte mellom Gjøvik kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens Vegvesen på vegne av Nye Veier. 

– Vi i Gjøvik kommune er selvsagt opptatt av at beboerne på Biristrand skal ha best mulige forhold både i forbindelse med anleggstiden når nye E6 bygges, og ikke minst etter at veien er ferdig, påpeker Skundberg. Derfor er både kommune og fylkeskommune, som eier av fylkesveien, uenige i Nye Veiers planer om kun å forlenge gang og sykkelveien på Biristrand med 300 meter nordover fra Feiringssvingen. – Vi mener at trafikkgrunnlaget vil bli mye større enn hva Nye Veier har beregnet. Strandingene er jo de som aller mest vil merke nye E6, både i anleggsperioden, med omkjøringer og støy. Også når veien er ferdig bygd med 110 kilometers hastighet. Derfor må bygda få noe igjen, hevder Skundberg. 

Hva de eventuelt blir enige om på meklingsmøte vil han ikke ha noen mening om, men påpeker at både Gjøvik kommune og fylkeskommunen optimalt vil ha gang og sykkelvei og flere busslommer gjennom hele bygda. – Vårt ansvar er å sørge for at strandingene får best mulig resultat, sier Skundberg.

Hvis man skulle komme til enighet på nevnte meklingsmøte, vil så det hele bli lagt ut til høring. Hvilke vedtak utvalg for samfunnsutvikling har gjort, kan du lese her: https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021147703&dokid=2183170&versjon=7&variant=A&

200 meter til fjell
– Da er Nye Veiers plan at «gamlebrua» brukes til lokaltrafikk, sier Galtestad, – selv om Statens Vegvesen mente at brua nå nærmer seg teknisk levealder, mener Nye Veier at den holder i minst 80 år til (med redusert trafikk). Han hevder også at grunnforholdene er mye bedre der brua er i dag, med ca 30-40 meters dybde og noenlunde brukbare grunnforhold. Over ved Skulhusodden er Mjøsa 100 meter dyp, i tillegg til 100 meter med vanskelig grunn, hevder han. -Samt at det tidvis går undersjøiske ras i området.

Derfor har Galtestad tro på at en ny bru ved siden av den gamle vil bli foretrukket, og antageligvis med nedsatt fartsgrense for å minske radiusen på krysset på Biri-siden. – Det er nok pengene som rår, sier han, – og dette vil være et betydelig rimeligere alternativ.

Sier vi 2030?
Når veivalget for E6 med ny bru vil bli bestemt, er Galtestad usikker på. – Vi i SSUG har vært tydelige på at vi ønsker en avklaring så fort som mulig, det sliter å leve i uvisshet så lenge.

Samtidig er en utbygging av RV4 inne i Nasjonal Transportplan, fra Hunndalen til Mjøsbrua. Dette er en hovedveg på linje med E6 (begge H3). Da kan det være duket for en overordnet nord-syd løsning, mener Galtestad, – det vil si at E6 over brua blir innkjøring på hovedaksen RV4/E6 nord-syd. Det innebærer mye mindre innhogg i landskapet rundt, men selvsagt med betydelig redusert fart for trafikken på E6 i krysset. Men at veganleggene er ferdige før 2030, har han liten tro på. – Antageligvis blir den nye Mjøsbrua utslagsgivende for tid og pengbruk.

Gjennom Biri
– I kryssområdet E6/RV4 og traséen nordover mot Roterud, vet vi at det vektlegges det å legge beslag på minst mulig areal og gjenbruke mest mulig eksisterende vei, sier Galtestad. – De ønsker å unngå mest mulig utfylling i Mjøsa, både av miljøhensyn og at dette er et utfordrende arbeid som følge av dybdene i området, fortsetter han. – Hvordan vei, skjæringer og kryss vil påvirke og forandre Biri, er nok ikke avklart enda, så vidt vi i SSUG vet, avslutter Jørgen Galtestad. Gjøvik kommune har vedtatt Nye Veier forslag til reguleringsplan for strekningen Roterud-Stranda (Bjørnstadelva). 

Det har ikke lykkes biri.no å få tak i Jarle Kristian Tangen som er prosjektutviklingssjef i Nye Veier. Men planbeskrivelsen for hele E6-prosjektet fra Roterud til Storhove kan leses her: Microsoft Word – RAPP-plp-001_Planbeskrivelse100822 (gjovik.kommune.no).

Mjøsbrualternativene kan du oppdatere deg på her: https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/ny-e6-moelv-roterud-nye-krysningspunkt-for-mjosbrua-og-fartsgrense-100-km-t/