KONSTITUERT STYRE: Styret i Biristrand og Aasroen Grendelag. Fra venstre Jan Erik Nyhus, Atle Gaukstad, Konrad Steinstad, Iben Kardel og Gunnar Ramdahl.

Biristrand og Aasroen Grendelag ser framover

BIRISTRAND: I vår ble det holdt et orienteringsmøte om stiftelsen av Biristrand og Aasroen Grendelag. I den forbindelse ble det opprettet et interimsstyre med mandat til å bearbeide kommunen til å lette på kravene til oppjustering av de private vann og avløpsanleggene i bygda. Nå har dette styret konstituert seg.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Dette har vi klart, sier Konrad Steinstad, som er styreleder bygdelaget. – Kommunen har gått med på å gi utsettelse for de berørte. Men alle disse må søke kommunen om dette. Interimstyret har blant annet hatt møte med ordfører og rådmann og har etterhvert fått et fruktbart og godt samarbeidsforhold til Gjøvik kommune, i følge styreleder Steinstad. Som oppfordrer alle til å søke om utsettelse. – Kontakt gjerne grendelaget hvis du vil ha hjelp og råd, sier han.

Konstituert styre
Foruten styreleder Steinstad, består det konstituerte styret av Gunnar Ramdahl som sekretær, samt Iben Kardel, Atle Gaukstad og Jan Erik Nyhus som styremedlemmer. Kassererfunksjonen tar Sparebank 1 Gudbrandsdal seg av. – Grendelagets formål er kort fortalt å jobbe for et godt bo- og oppvekstmiljø i bygda, forteller det nye styret, – og å være et godt støtteorgan for gode prosjekter i bygda. 

– Og nå har vi lagt første sak bak oss, vi føler at vi har fått gehør hos kommunen i vann- og avløpssaken og vi ser nå framover med andre prosjekter.

Skole og boliger
Biristrand skole ble nedlagt i år. Dette er første høsten skolen står tom. – Vi har vært i kontakt, og har uformell dialog, med Gjøvik kommune om hva skolen skal brukes til framover, sier Steinstad. – Det er jo en stor eiendom med en viss bygningsmasse. Men det sier seg selv at grendelaget ikke har økonomisk mulighet til å gjøre noe på det nåværende tidspunkt. Vi håper, og ønsker, å være både til hjelp og en sparringspartner for de som måtte ha ideer og lyst til å gjøre noe ut skolen.

Tomtebank
Grendelaget ønsker også å finne ut av hvor mange tomter som er tilgjengelig for boligbygging på Biristrand. Styret ser det som sin oppgave å få kontakt med eventuelle utbyggere og grunneiere som er interesserte i å selge tomter eller bygge boliger. – Kanskje vi kan opprette en form for «tomtebank», håper Steinstad, – og på den måten også kunne påvirke kommunens reguleringsplaner. Samtidig ser grendelaget store muligheter for vekst i bygda hvis det nye sykehuset blir bygd på Moelv. 

Medlemmer
På orienteringsmøtet i vår tegnet vel 40 husstander seg som medlemmer. På Biristrand er det rundt regnet 230 husstander. Et antall som ifølge grendelaget har vært noenlunde stabilt de siste 50 årene. – Det vil selvsagt bli mulighet for flere å bli medlem, og prisen blir 500 kroner pr. husstand pr. år, opplyser Steinstad og lover at de særlig vil bruke sosiale medier for å nå ut til bygdefolket. Samtidig er han tydelig på at styret nå gleder seg til å ta fatt på oppgavene med å sette Biristrand mer kartet og ikke minst skape et positivt inntrykk av bygda.