SKRINNHAGEN: Skrinnhagen skole ca 1914. Fra venstre to ukjente damer, mellom dem står Mary, så Jon, fru Hol med Lars, så L.M. Hol med Alvhild på armen

Skrinnhagen IX: Litt av hvert

BIRI: Vi fortsetter her våre historier fra Skrinnhagen skole. Denne delen, del 9, inneholder tre små epistler fra skolens historie.

 De gamle skoledagbøkene forteller historie

1889: Fravær. «Denne jente mangler klæder.»

Fram til århundreskiftet finner vi slike kommentarer med jevne mellomrom i skoleprotokollene.

1898: «Nogle børn søger ikke skole. Skolelærer og skoletilsyn bedes sørge for at skolelovens kommisjoner angående disse børn overholdes». Denne anmerkning er notert i protokoll for Klundby skole av skolestyrets formann etter at denne har besøkt skolen om våren 1898.

1898: «Reist med sine foreldre til Amerika».

I perioden fra 1875 til 1909 finner vi at 10 familier med barna i folkeskolen utvandrer.

1899: «Er på sæteren».

Ingen uvanlig grunn til fravær fram til 1920. Det var helst i juni, og fraværet kan strekke seg over en måneds tid.

1900: «Taget ut av skolen for å undervise privat». «Har vært undervist privat. Søger nu fastskolen».

Privatundervisning på enkelte større garder var vanlig helt fram til så seint som 1920.

1917: «31. oktober – Festgudstjeneste, 400-årsjubileum (M. Luther).»

1930: «25. november – Kongejubileum.»

1939: «Skrinnhagen skole feirer 100-årsjubileum. Fri hele dagen!»

1954: «11. desember – innvielsesfest for de nye bygningene kl 16.00. Skolebarna har fri hele dagen!»

1957: «Kong Haakon død. Skolen tar fri.»

Jubileumsfeiring

Da Skrinnhagen rundet sine 100 år, ble dette også behørig markert. L.M. Hol nedtegnet i de tider «100 års minnet Biri faste skole», og derfra har vi sakset følgende om jubileumsarrangementet:

«Den 18. januar 1939 feiret Skrinnhagen krets 100 års minnet for Biri faste skole ved en tilstelning på Bethel bedehus. Om dagen var skolebarna samlet. De fikk gratis bevertning, tale ved sogneprest Krohn, fremsyning av film m.v.

Om kvelden var det allminnelig sammekomst med adgang for hvem som helst. Der møtte også skoledirektør Juland. Kretsformann, gartner Albert Lunn, åpnet festen med en velkomsttale. Så ga han ordet til klokker L.M. Hol, som hadde fått i oppdrag å gi en ganske kort oversikt over skolens tilblivelse og første utvikling.

Lærer og ordfører Henrik Brekke gjorde rede for gjennomføring av skoleloven av 1839 og framover til nå, og skolestyreformann Sogneprest Krohn talte om våre framtidsplaner for skolene i Biri. Skoledirektør Arne Juland talte om barna våre og skolen.»

Kirkesanger- og lærerpost

Kirkesangerposten ved Biri hovedkirke og den dermed forbundne lærerpost i Skrinnhagen 6-delte skole er ledig fra 1. mai 1913.

36 uker à kr 24,00 i storskolens 3 klasser.

4 alderstillegg à kr 125,00

Lærerbolig i skolebygningen. 3 værelser (hvorav 1 kvist) og kjøkken.

Læreren må kunne undervise i sløid. Som kirkesanger har læreren at forrette ved alle gudstjenester i Biri hovedkirke, som regel søn- og helligdager, ved brudevielser og, naar det begjæres, ved begravelser. Han fører duplikat av kirkeboken. Kirkesangerindtægten beløper sig for tiden til kr 331,68. Skolejorden føder 1 hest og 4 kjør. Have. Læreren maa ikke uten efter utvisning av skoletilsynet hugge naaletrær, som vokser paa skolejorden. Læreren vedlikeholder uthuse og gjærder. Fast ansættelse. Forandring i skoletiden forbeholdes, likesaa adgang til, hvis der trenges en lærer til ved skolen, at lægge 1 maal av skolejorden og et stykke av haven til den nye lærerpost.

Ansøkninger med bekræftede attestavskrifter, hvoriblandt attest om helbred og forhold til seneste tid, sendes Biri skolestyre innen 1. mars 1913.