VETLEHANS: Kalverudselva på Biristrand flommet over 25.juli, og skapte problemer på Flutua.

Fra kommunale møter

BIRI: Sommeren er en stille tid, også i Gjøvik kommunes administrasjon. Nå skriver vi september og det kommunale dagliglivet er så vidt i gang. Likevel har det vært noen møter, her kommer et lite sammendrag hvor vårt distrikt har vært tema.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Formannskapet 23.08.2023
Ordfører Torvild Sveen (Sp) tok opp om det kan være aktuelt å be Gjøvik tomteselskap vurdere å erverve nabotomten til Kjenseth nærmiljøanlegg i Snertingdal som nå er til salgs. Formannskapet ønsket også en vurdering av om det er hensiktsmessig at kommunen selv erverver eiendommen. Formannskapet ber kommunedirektøren gjøre en vurdering av erverv og komme tilbake med en sak.

Snertingdal og Biri ungdomsskoler
Kommunedirektøren har foreslått sammenslåing av Snertingdal og Biri Ungdomsskoler. Dette har, så langt biri.no forstår, ikke fått gehør blant politikere og fagutvalg. Derfor blir det ikke noen sammenslåing i denne omgang

Skadevær og flom
Den første hendelsen Velt Hans skjedde 25 juli og ble håndtert som en mindre hendelse med redusert krisestab/kriseledelse. Det var særlig Biristrand området rundt Kalverudelva med Flutua camping og sentrum av Gjøvik som ble mest berørt av denne hendelsen, men det oppsto også skader på infrastruktur og bygg i andre deler av kommunen. Hendelsen oppsto brått som følge av mye regn på kort tid og måtte håndteres deretter.

Hendelsen Hans
Den var varslet fra myndigheter som følge av oransje/rødt farevarsel for Innlandet/Viken. Kommunedirektøren opprettet begrenset krisestab/kriseledelse som ble utvidet etter hvert som hendelsen utviklet seg. Hendelsen ble håndtert i samarbeid med eksterne aktører som statsforvalter og politi, men også koordinering mot andre kommuner i regionen. Kommunene fikk god støtte fra fagmyndigheter og kompetansemiljøer som NVE og meteorologisk institutt i sine vurdering av tiltak. Begge hendelsene har påført innbyggere og kommune betydelige skader på infrastruktur, men den fulle og hele oversikten vil vi få etter hvert, da været også følges opp med mindre hendelser i etterkant. Gjøvik kommune har allikevel, slik kommunedirektøren ser det, kommet bedre fra den siste hendelsen Hans enn flere av våre nabokommuner. Det har ikke vært nødvendig med evakuering av personer ut ifra fare for liv og helse.

I formannskap og utvalg for kultur og teknisk (fagutvalg) vil det bli gitt orienteringer om hendelsene, hvordan de er håndtert og konsekvenser så langt. Det vil også bli presentert noen tanker rundt oppfølgingen, blant annet hvordan vi kan øke kommunens beredskap for å forebygge/håndtere senere hendelser av denne typen.

Hans: Økonomiske og administrative konsekvenser
Foreløpig ikke avklart. Det er gjort tiltak for å kunne kartlegge alle økonomiske konsekvenser og det er opprettet kontakt mot kommunens forsikringsselskap. Det forventes også noen regresskrav fra forsikringsselskaper som forsikrer innbyggere og bedrifter.

Hans: Miljømessige konsekvenser
Hendelsene har flere miljømessige konsekvenser. I denne omgang nevnes avfall og ulike vekster som er dratt med elvene ned i Mjøsa. I tillegg har kommunen måtte koble ut flere av pumpestasjonene i strandkanten som følge av flommen. Det medfører at noe kloakk går urenset ut i Mjøsa.

Hans: Konsekvenser for folkehelsen
Slike hendelser har konsekvenser, spesielt for innbyggeres opplevelse av trygghet. Kommunen har klart å opprettholde tjenester som normalt. Vi har også, til tross for flere utfordringer, klart å levere trygt drikkevann i kommunens nett.

Helse, omsorg og velferd
Også i utvalget for helse og omsorg har det vært et møte, hvor blant annet status for Biri Helsesenter var ett av temaene, her er en oppgardering: Helsesenteret har tre hjemler for selvstendige næringsdrivende leger med 8.2 avtaler. En fastlege er langtidssykemeldt og liste ivaretas av vikar (stabil langtidsvikar på 5. året på ordinære vilkår). De to andre hjemlene besatt, en lege er i permisjon grunnet seks måneders sykehustjeneste som del av spesialisering. Vikaravtale er inngått.