SITUASJONSPLAN: Her ser man hvor den nye trelasttørken er tenkt plassert.

Moelven Mjøsbruket utvider

BIRI: Moelven Mjøsbruket AS i Biri ønsker å bygge ny trelasttørke. Tørken er av typen kanaltørke hvor trelastpakkene mates inn i den ene enden og mates ut i den andre enden. Totalt et bygg på 635 kvm.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

I følge søknaden til Gjøvik kommune skal pålegging og avtaking av trelasten skje med truck. Matingen gjennom tørken skjer automatisk. Tørken skal drives med varme fra eksisterende fyrhus. Tørken har et overbygd innmatingsareal og et overbygd utmatingsareal som begge er ca. 22 m lange. Selve tørken er ca. 38 m lang. Totalt er bygget 81,45 m langt og 7,8 m bredt. Største høyde er 11,3 m. Fasaden kles med stålplater med rød farge. 

Ansvarlig søker for prosjektet er Byggplan AS på vegne av Moelven Mjøsbruket. – Dette er en del av den videre utviklingen av virksomheten, skrives det. Det søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i kommuneplanens arealdel. Det vises til tilhørende retningslinje som sier at kommunen ikke kan gi unntak fra reguleringsplankravet for større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

BYGGET: Selve bygget på 635 kvm. vil se ut som dette. Illustrasjon Byggplan AS.

Så langt biri.no erfarer har Gjøvik kommune gitt dispensasjon til dette. Også Arbeidstilsynet har godkjent søknaden. Det har ikke lykkes biri.no å komme i kontakt med ansvarlige hos Moelven Mjøsbruket om prosjektet, Byggplan AS sender oss også videre til utbygger for kommentar.

Kommunen har vurdert at det omsøkte tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og er innstilt på at det etter en vurdering kan gis dispensasjon. Videre søkes det dispensasjon vedrørende avstand til E6, men kommunen ser det ikke som relevant å behandle denne søknaden. Dette vil legges vekt på ved behandling av søknaden om dispensasjon fra plankravet. 

Statens Vegvesen på sin side skriver at området er uregulert og avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanen. Ny trelasttørke er planlagt ca. 160 m sørøst for dagens E6 jf. situasjonsplan, og er ikke i konflikt med byggegrense langs E6 på 100 m fastlagt gjennom Kommunedelplan for E6 Biri-Vingrom (2013). En merknad er at det pågår reguleringsplanarbeid for ny E6 på strekningen Moelv-Roterud i regi av Nye Veier. Videre skriver de at det planlagte bygget delvis vil komme i konflikt med plangrensen for ny E6, der et hjørne vil komme ca. 2 m innenfor planområdet for ny E6. Dette utgjør ca. 81,5 m2 av bygget og er i ytterkant av planområdet for ny E6. Som nevnt har det ikke lykkes biri.no å få noen kommentar på dette.
I forbindelse med E6-anlegget er det planlagt å bygge en midlertidig omkjøringsveg fra adkomstveg til Moelven Mjøsbruket og opp langs elva til E6-brua over Vismunda. 

Så langt biri.no har forstått, er Nye Veier orientert om dispensasjonssøknaden, men ser ikke at planlagt omkjøringsveg vil ha innvirkning på det omsøkte tiltaket. Statens vegvesen vil heller ikke motsette seg at det innvilges dispensasjon i saken, kan man altså lese av sakspapirene.