Biri: Onsdag 16. februar gjennomførte Biri-Treff årsmøtet sitt i lokalene de benytter på Røde Kors-huset, eller «Daffer’n» som biringer flest kjenner bygget som. Biri-Treff er et av flere undergrupper i Gjøvik historielag.

Tekst og foto: Trond Ødegården

Etter litt småprat rundt bordet blant de 12 (etter hvert 13) fremmøtte, ble årsmøtet erklært åpnet av nåværende leder i Biri-Treff, Syver Aasberg. Innkallingen ble enstemmig godkjent og Aasberg fortsatte deretter med å lese årsmeldingen for året 2021. Som ellers i samfunnet, så har også covid-19 hatt betydning for driften av Biri-Treff den siste tida. Det meste av kommunikasjonen ut til medlemmene, samt dialogen styremedlemmene i mellom, har blitt gjennomført via sms-utsendelser og jevnlige telefonsamtaler.

En stor dugnad har blitt gjennomført. Mange av skiltene til de merkede stedene rundt omkring i bygda, som John og Maia Landgraff har satt opp, har blitt beiset opp igjen. Det gjenstår riktignok noen skilt enkelte plasser, men disse er planlagt besøkt med beis og kost denne forsommeren. Syver Aasberg uttrykte stor tilfredshet med gjennomføringen av denne dugnaden så langt, en aktivitet som jo også må kunne gå inn i kategorien korona-vennlig.

Vi sakser fra årsmeldingen: «Vi har beiset over og ryddet kvist mm. ved 140 av de merkede stedene. Det gjenstår vel 50 steder. Stor takk til AS Malermestrene i Biri som har sponset Biri-Treff med beis og passende malerkoster. Til sammen ble det 144 timer med dugnad fordelt på 13 personer til dette vedlikeholdet.»

Kasserer Irene Kalrasten gikk gjennom tall fra året. Dette året viser tallene et lite underskudd, dog uten at summen skapte noe dramatikk under årsmøtet. Hoveddelen av utgiftene gruppen har er husleie for møtelokalene på Røde Kors-huset, samt produksjon og trykking av gruppas årlige utgivelse, «Birid Blad». Opplaget er for tida på 260 eksemplarer. Antall solgte blad var ikke helt oppdatert da årsmøtet ble avholdt – for bladet selges gjennom flere kanaler i lokalmiljøet. Blant annet på Coop Extra og Sentrum Blomster i Biri sentrum, mens Bjørn Myhre står for salg til biristrandingene. For tida arbeides det iherdig med den neste utgivelsen av Birid Blad som kommer ut til høsten.

Styret i Biri-Treff består i dag av Syver Aasberg (leder), Irene Kalrasten (kasserer), samt styremedlemmene Kristen Taraldsrud, Liv Sandberg og Terje Ramberg.

Noen av aktivitetene og oppgavene som planlegges gjennomført i den kommende perioden nevnes i stikkordsform: sagbrukshistorie, gamle julehefter, Biridagen 2022, utflukter – da både her i Biri og i det noe mer utvidete nærområdet, Olsoksfeiring og travbanemarkedet.

På spørsmål anslås det at Biri-Treff i dag består av omtrent 75 medlemmer rundt omkring i Biri, Biristrand og Redalen. Noen mer aktive enn andre, men alle er viktige. Sjølsagt ønsker laget seg likevel flere medlemmer, da gjerne yngre og historieinteresserte «med færre grå hår enn mange av oss her på årsmøtet», men alle er velkommen! Det er bare å ta kontakt med en av de i styret. Herved er den oppfordringen videreformidlet!