Slik kan E 6 Roterud – Storhove bli
– Vi føler prosjektet har fått en god, gjennomarbeidet løsning. Nå har vi visualisert planen, slik at alle kan se hvordan fremtidens vei blir forbi Lillehammer, sier prosjektsjef Kåre Nordsjø.
Hentet fra

DET SKJER I BIRI OG OMEGN/NYE VEIER

Prosjektet består av 23 kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Parsellen starter på Roterud rundt 20 kilometer sør for Lillehammer og strekker seg til Storhove nord for Lillehammer by.

– Den nye firefeltsveien bygges parallelt med dagens E 6, og vi gjenbruker eksisterende vei der det er hensiktsmessig. Vi har gjennom planprosessen utviklet gode løsninger sammen med kommune, fylkeskommune og en rekke andre aktører, forteller prosjektsjef Kåre Nordsjø.

Kryssområdet på Vingrom er flyttet nord for tettstedet.

– Den nye plasseringen gjør at vi frigir arealer i kryssområdet samt ved Vingromsdammen. Det vil også gi bedre støysituasjon både i Vingrom, skolen og friluftsområdet, sier Nordsjø.

Ved Øyresvika etableres kryssområde. Dette blir avkjøring fra E6 for trafikken sørfra som skal til Lillehammer by. Herfra går E6 over i ny trase og føres inn i en 4250 meter lang tunnel under Vingnes.

– Med ny vei legges den trafikkerte E6-traseen, preget av mye gjennomgangstrafikk, utenfor Lillehammer sentrum. Det vil ha positiv betydning for både støy og støvutfordringer når gjennomgangstrafikken reduseres, sier prosjektsjef Kåre Nordsjø.

I nord går veien ut av tunnel og krysser over Lågen i en betydelig mer lavmælt bru enn KDP-forslaget. Derfra over Hovemoen til Storhove. Der bygges Lillehammerkrysset, som blir knutepunkt til byen fra nord.